Запрошуємо Вас взяти участь у XІ Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться у смт. Залізний Порт Херсонської обл. 12-13 вересня 2019 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретико-концептуальні засади «зеленого» розвитку в глобальному економічному просторі.
 2. Наукові засади «зеленого» розвитку промисловості, агропромислового комплексу, інфраструктури та інновацій.
 3. Вектори та інструментарій соціалізації та екологізації економічних систем.
 4. Механізми реалізації соціо-економіко-екологічних пріоритетів «зеленої» економіки в сучасних умовах.
 5. «Зелена» трансформація агропродуктових ринків та розв`язання проблеми відповідального споживання та виробництва
 6. Регіональні пріоритети розвитку «зеленої» економіки в умовах децентралізації.
 7. Реформування системи адміністративного управління в контексті розвитку «зеленої» економіки.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Для участі у конференції Вам необхідно до 13 червня 2019 року надіслати на електронну адресу economic.innovations@ukr.net наступне:

 1. Заповнену реєстраційну картку учасника.
 2. Статтю в електронному вигляді, яка буде опублікована в збірнику наукових праць «Економічні інновації» (http://ei-journal.com внесено до переліку наукових фахових видань України від 09.03.2016р. №241). Перевага надається статтям на англійській мові. Для аспірантів та здобувачів – дві рецензії, засвідчені докторами економічних наук.
 3. Тези в електронному вигляді (будуть опубліковані окремо в електронному збірнику тез конференції).
 4. Копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття статті до публікації).

Розмір організаційного внеску складає 500 гривень (публікація статті, публікація тез в електронному збірнику, організаційні витрати).

З усіма питаннями звертатись до:

 1. Відповідального секретаря конференції асистента Федорової Надії Євгенівни (e-mail: economic.innovations@ukr.net , роб.: (0552) 32-69-42; моб.: 095-136-92-14).
 2. Членів організаційного комітету:

д.е.н., професора Фомішиної Віри Миколаївни (тел.: 050-245-97-79).

д.е.н., ст. наукового співробітника Хумарової Ніни Іпполитівни (тел.: 095-890-55-53).

Шановні учасники! Обсяг наукових статей: до 10 сторінок. Статті учасників конференції будуть опубліковані в періодичному виданні наукових праць «Економічні інновації», який внесено до переліку наукових фахових видань України, журнал індексується і реферується у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus, CrossRef, Ulrih’s Periodicals Directory, Google Scholar, WorldCat, ROAD, URAN, а тези – в електронному збірнику тез конференції.

Редакційна колегія збірки залишає за собою право відбору статей та тез. Статті та тези, що будуть надіслані після 13.06.2019 року або виконані з порушенням правил оформлення, або не відповідають тематиці конференції, або ті, що мають низький науковий рівень, редколегія не розглядає, а оргвнесок повертається. Учасникам, чиї статті та тези прийнято до публікації, науковий журнал «Економічні інновації» буде вручено на конференції або надіслано поштою за рахунок авторів; електронний збірник тез буде надіслано на електронну пошту.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Тези оформлюються за тематикою статті. Назва тез повинна бути відмінною від назви статті.
 • Обсяг тез: 2-3 повні сторінки.
 • Формат сторінки: А4. Всі поля по 2см. Сторінки не нумеруються. Абзац – 1,0 см.
 • Шрифт: Times New Roman, кегель – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 см.
 • Рисунки мають бути згруповано в один графічний об’єкт;
 • Формули виконуються в редакторі Microsoft Equation. Повинні бути пронумеровані.
 • Таблиці супроводжуються номером (праве вирівнювання) з назвою по центру зверху.
 • Література нумерується в порядку згадування в тексті у квадратних дужках, наприклад: [5, с.15]. Оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література» з вирівнювання по центру та виділяється напівжирним шрифтом.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА (усі пункти обов’язкові)

ПІП

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада

Службова адреса та телефон

Адреса для надсилання збірника

Е-mail

Очна участь (так/ні)

Необхідність проектору

Більш детальна інформація у інформаційному листі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment