МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблем фундаментальних та природничих наук, економіки, екології, техніки і технологій; презентація результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії наук України та Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Суспільні та гуманітарні науки:

– управління соціально-економічним розвитком держави та її регіонів;

– формування інноваційного господарського механізму в умовах світових глобалізаційних процесів;

– ефективність розвитку держави та її соціальна стабільність;

– права людини і громадянина;

– історія філософії у вітчизняній духовній культурі;

– культура та мистецтво

2. Природничі науки:

– фізико-технічні властивості складних систем;

– моделювання фізико-хімічних властивостей конденсованого середовища та наносистем ;

– екологія та збалансоване природокористування.

3. Виробництво, технології, інженерія:

– нафтогазова інженерія та технології;

– енергетика та енергоефективність;

– інформаційні та телекомунікаційній технології;

– механічна та електрична інженерія;

– міцність, надійність, ресурс конструкцій, матеріалів, інженерних систем.

За напрямами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.

Робочі мови: українська, англійська.

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має бути присвячена актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження та оформлена відповідно до вимог.

Статті подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 у форматі *.doc. Назва файла набирається латиницею і має містити прізвище першого автора та дату подання матеріалу (наприклад: Petrenko.doc).

Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля – 2,5 см з усіх боків, абзацний відступ − 1,0 см.

Обов’язкові елементи:

− індекс УДК;

− прізвище, ініціали (якщо авторів кілька – кожного автора), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;

− заголовок;

− анотація (до 100 слів);

− ключові слова (3 − 5 термінів у називному відмінку);

− основний текст.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, заголовок, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами.

Статті обсягом від 5-ти до 7-ми повних сторінок подаються українською чи англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт (розмір full – 12 pt).

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf чи *.tiff. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст статті обсягом не менше, ніж 3 с. починається з 2-ї сторінки. (Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзацний відступ − 1,0 см, міжрядковий
інтервал − 1,0).

Вступ / Introduction. ……… (в якому необхідно сформулювати актуальність та описати об’єкт дослідження; провести огляд світової літератури, у якій започатковано розв’язання проблеми (в тому числі аналіз останніх публікацій у виданнях, що входять до науковометричних баз даних – не менше трьох публікацій) і на які спирається автор; сформулювати мету, методи та задачі дослідження з проблеми, що розглядається у статті, виходячи з результатів огляду літератури);

Методика досліджень / Methods. ……… (необхідно описувати лише, якщо вони не є загальноприйнятими, в іншому випадку достатньо надати посилання на відповідний норматив)

Таблиця 1 − Назва (розташовується над таблицею,
Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

.………

Рисунок 1 – Назва (розташовується під рисунком,
Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

.………

Висновки / Conclusions. …….. (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень)

Література

(Times New Roman 12 пт, структура − напівжирний курсив, вирівнювання по центру;
список – звичайний курсив, вирівнювання по ширині)

Для участі в конференції необхідно до 21 листопада 2016 року направити заявку, до якої додати матеріали для опублікування, на електронну адресу: v17@pntu.edu.ua або заповнити заявку на сайті конференції www.ssc.pntu.edu.ua.

Одержання заявки на участь та матеріалів для опублікування повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

Обов’язково вказуйте повну поштову адресу, за якою потрібно надсилати збірник тез конференції.

КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ОРГКОМІТЕТУ

+38 (050) 304 40 23 – Воскобійник Олена Павлівна, в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи, д.т.н., с.н.с.

З питань подачі та опублікування матеріалів конференції

+38 (05322) 2 98 75, +38 (099) 773 01 74 – Левченко Олена Дмитрівна, провідний фахівець науково-дослідницької частини

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 218.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформацію щодо організаційного внеску за участь у конференції, а також розклад роботи секцій та «круглих» столів буде надано у другому інформаційному листі.

ЗАЯВКА

на участь у ІX Міжнародній науково-практичній конференції

«Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки»

1. Прізвище (українською та англійською мовами):

2. Ім’я (українською та англійською мовами):

3. По батькові:

4. Посада, вчений ступінь, учене звання:

5. Організація:

6. Адреса:

7. Назва секції:

8. Назва доповіді:

9. Телефон:

10. Е-mail:

11. Формат участі (дистанційна, очна участь):

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment